تلفن مطب : ۲۲۱۳۳۴۰۸    مشاوره و تعیین نوبت : ۲۲۱۳۳۴۵۳

تلفن همراه کلینیک: ۰۹۲۰۳۱۶۲۸۵۵ و ۰۹۰۵۳۲۳۳۸۹۷

 

فهرست مقالات

تزریق بوتاکس دکتر رضا کریمیان 02
تزریق بوتاکس دکتر رضا کریمیان 03
جراحی سانترال لب
صفحه ۱ از ۴