تلفن مطب : 22133408   مشاوره و تعیین نوبت :22133453

سلامتی سهم هر انسانی است.

تصویر درباره ما

دکتر رضا کریمیان متخصص جراحی عمومی

جدیدترین مقالات

مقاله 2

تکنیک های جراحی بینی

پوست بینی از اتصال خود به چارچوب استخوان و غضروف جدا می شود، که جراح برای فرم مطلوب آن را شکل می دهد. فرم دادن بستگی دار...
مقاله 2

تکنیک های جراحی بینی

پوست بینی از اتصال خود به چارچوب استخوان و غضروف جدا می شود، که جراح برای فرم مطلوب آن را شکل می دهد. فرم دادن بستگی دار...
مقاله 2

تکنیک های جراحی بینی

پوست بینی از اتصال خود به چارچوب استخوان و غضروف جدا می شود، که جراح برای فرم مطلوب آن را شکل می دهد. فرم دادن بستگی دار...